Skip to content
Sjukstugan 1

Denna fastighet ligger i Vindeln på gamla Brånet i korsningen Tåvägen – Sjukhusvägen. Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Vindelns kommun och Granö Bostad där avsikten är att vi och kommunen ska tillsammans verka för att området planläggs för ny bebyggelse med ungefär 6-8 småhus. Kommunen har påbörjat detaljplanarbetet och vi arbetar med att ta fram olika koncept på vad som kan byggas på området.

Grundtanken är att vi ska ta fram ett helhetskoncept där vi erbjuder tomter samt ett antal husförslag som vi då även upprättar. Kunden behöver således bara en entreprenör för hela sitt projekt.

Tidsplanen för detta projekt.

  • Q1 2022 – Detaljplanen är klar och försäljning kan påbörjas
  • Q1-Q2 2022 – Försäljning och planering inför byggnationer
  • Q3-Q4 2022 – Första byggnationerna påbörjas

Läs mer här https://vindeln.se/bygga-miljo-och-infrastruktur/samhallsbyggnad-och-planering/aktuella-detaljplaner

sjukstugan1